Western Union Locations in Chuo, Tokyo, Japan

HIS GINZA CORE BRANCH
5f Ginza Core
5-8-20ginza
Chuoku, Tokyo 1040061
+81-3-5537568

TRAVELEX ECHIKA FIT GINZA
4-1-2 Ginza
Echika Fit Ginza
Chuo, Tokyo 104-0061
+81-3-55246436

HIS GINZA HEAD OFFICE
2f Kitasukiya Bldg
4-1saki Ginza
Chuoku, Tokyo 1040061
+81-3-35389551

DAIKOKUYA YURAKUCHO ITOCIA SHOP
1f Itocia Praza 2 7 1 Yuraku C
2 7 1 Yuraku Cho
Chiyoda Ku, Tokyo 100 0006
+81-03-62598642

YAESU SHOP
Yaesu Shopping Mall No 4 Yaesu
Chuo-ku, Tokyo
Chuo Ku, Tokyo 104 0028
+81-03-52058900

JTA SUNDRY
1 7 23 Uchisaiwaicho
Chiyoda Ku, Tokyo 100 0011
+81-03-35020018

JTA WORLD TICKET
1f Terada Bldg
1 5 12 Yaesu
Chuo Ku, Tokyo 103 0028
+81-03-32752870

DAIKOKUYA TOKYO EKI MAE SHOP
1f The 2nd Daikoku Bldg 1 6 19 Yaesu
1 6 19 Yaesu
Chuo Ku, Tokyo 103 0028
+81-03-32783081

TISCO JAPAN DAIMARU TOKYO
1 9 1 Marunouchi
Daimaru Tokyo 12f
Chiyodaku, Tokyo 100 6701
+81-80-47796077

SHIODOME NIHON TV PLAZA
B2 Nippon Tv Tower
1 6 1 Higashi Shimbashi
Minato Ku, Tokyo 105 0021
+81-03-55681521

Comments are closed.

error: Content is protected !!